Aršík - společné vydání německé pošty a pošty Vatikán k 500. výročí Sixtinské madony

 

JOINT ISSUE WITH GERMANY RAPHAEL: THE SISTINE MADONNA AND THE MADONNA OF FOLIGNO

Německo 2/2012

Blockausgabe: 500 Jahre Sixtinische Madonna

 

Michel number: 2919    - Vatikán

 

Michel number: 79       - Německo

 

Zlatá bula sicilská - překlad z latiny do češtiny


Fridrich, z boží milosti (náklonnosti) volený císař římský a vždy rozmnožitel Řiše, král Sicílie, vévoda Apulie a kníže Capue. Protože ozdoba a moc našeho císařství předchází náš stav (postavení), že nejen hodnosti ostatních knížat (ostatní knížecí hodnosti), nýbrž i královská žezla jsou udělovány naším majestátem, pokládáme (považujeme) za velikou a slavnou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá (rozšiřujeme) královskou důstojnost, aniž by tím naše výsost utrpěla nějakou škodu.
A proto my, kteří bereme na vědomí velmi slavné služby zbožnosti, které veškerý lid Čechů od dávným časů prokazoval císaři římskému, jak věrně, tak oddaně a že jejich slavný král Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště přede všemi, císařem nás zvolil a při naší volbě pilně a užitečně setrval (byl přítomen); tak jako náš strýc, blahé paměti král Filip, po té, co se poradil se všemi knížaty, svým privilegiem ho ustanovujeme králem a potvrzujeme tak svaté a vážené ustanovení, aby české království bylo osvobozeno od veškerého vybírání peněz a aby bylo s obvyklou spravedlností našeho dvora následovníkům našim na věky a chceme, aby kdokoliv byl zvolen od nich králem, aby k nám přistupoval nebo k našim následovníkům, a před tím přijal obvyklým způsobem odznaky královské moci.
Budeme shovívavě povolovat, aby všechny hranice držely, které se zdají, že patří k dříve zmíněnému království, ať by byly jakkoliv zcizeny, aby je on i jeho nástupci dostaly zpátky.
Povolujeme jemu a jeho nástupcům právo a moc stanovovat biskupy jeho království, jemu to úplně přenecháváme, avšak oni sami se budou těšit té svobodě a radosti, kterou od našich předchůdců mívali.
Co se týče nadbytku naší štědrosti ustanovujeme, že řečený slavný král a jeho dědici nejsou nuceni chodit na žádný náš sněm, jedině, že bychom sněm svolali do Bamberka nebo do Norimberka. Nebo oznámili, že se koná v Merseburku, v tom případě se zavazují takto přijít, tehdy, jestliže kníže polský, jsa pozván, přijde, v tom případě mu Češi musí poskytnout doprovod, tak jako jeho předchůdcové králové čeští konali.
Tak tedy se určuje lhůta 6 týdnů (neděl) k příchodu k výše řečeným sněmům s tou výhradou, kdybychom my, nebo naši nástupci, byli korunováni v Římě, ponecháváme na vůli výše řečeného krále Otakara, nebo jeho nástupců, zda nám pošlou 300 ozbrojenců nebo zaplatí 300 hřiven.
K trvalé paměti a moci tohoto našeho ustanovení a platnosti na věky poručili jsme tuto listinu napsati rukou Jindřicha z Paříže, notáře a věrného našeho, a aby byla potvrzena zlatou bulou, v roce, měsíci a indikci níže napsaných.
Světkové této události jsou. arcibiskup z Bari, biskup z Tridentu, ….., protonotář královského dvora,…. a velmi mnozí velmožové a šlechtici a svobodní členové, jejichž svědectvím byla tato listina, jak je známo potvrzena.
Stalo se to léta od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v indikci patnáctého roku vlády našeho pána našeho krále Fridricha a nejjasnějšího zvoleného říšského krále a rozmnožitele říše a království obojí Sicílie.
Dáno ve slavném (vznešeném) městě Basileji, rukou Oldřicha, místoprotonotáře, 6 dní před říjnovými kalendami (26.9.). Amen
 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (2990 | 34%)
Ne (2796 | 32%)
Sběratelský deníček sběratele SEO katalog 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one